2017-10-07 Stor

Hur går det till när vi tar fram era bygglovsritningar?

 1. Vi kommer ut till er för ett första möte. Ni berättar vad ni vill göra och tar fram befintliga ritningar. I samband med detta fotograferar vi husets utsida och i vissa fall även insidan.
  Vi kan ofta muntligt offerera ett fastpris för jobbet redan här. Om det finns okända komponenter så vill vi dock avvakta till senare med prisuppgift.
 2. Vi beställer kartunderlag för Situationsplan från kommunen. Denna kostar pengar och kommunen brukar ta betalt i samband med att de fakturerar er för Bygglovet. Priset varierar mycket från kommun till kommun!
  Om ni inte redan själva har gjort det så tar vi även fram kommunens detaljplan för området. 
 3. Vi kan, om ni så önskar, skriva ett avtal som beskriver vad vi skall leverera till er och till vilket pris. De flesta nöjer sig dock med en muntlig överenskommelse. Denna sida beskriver ju vårt ansvar gentemot er.
 4. Vi skickar en förskottsfaktura på ca 20% av det avtalade eller uppskattade priset dagarna innan vi startar jobbet.
 5. Två till tre veckor efter första mötet påbörjar vi jobbet. Vi gör då de första förslagen i form av 3D-skisser eller Planritningar. Förutom 3D-skisser kan det också röra sig om visualiseringar där vi presenterar era tankar i mera verklighetstrogna bilder. Dessa skickar vi till er för påseende och kommentarer. Om det är Planritningar eller 3D-skisser beror på vad som inledningsvis är viktigast för er att ta ställning till innan vi fortsätter.
 6. Ni återkommer med kommentarer och synpunkter. Vi kontrar med alternativ och gör sedan justeringar och skickar nytt material till er. Så här kan vi hålla på ett tag. Denna fasen kan gå fort men ibland kan den också dra ut på tiden. 
 7. Ni bestämmer er nu för det alternativ som ni tycker om, hur det hus ni skall bo och leva i skall se ut och hur det skall fungera. Ni kan här också välja att avsluta projektet om ni inte är nöjda och kan då behålla allt material som ni hittills fått.
 8. Förutsatt att vi är överens om att fortsätta  så sätter vi nu igång med det slutgiltiga ritningsarbetet som skall resultera i 
  • Fasadritningar
  • Planritningar
  • Sektionsritningar
  • Situationsplan
  • Ansökningsblankett.
   Kontrollansvarig skall, för det mesta, vidtalas och anges på ansökningsblanketten.
  • Vid nybyggnation krävs också Markplaneringsritning.
  • Vid nybyggnation kan kommunen vilja ha in VA-utredningar, bullerutredningar och geotekniska undersökningar. Här fungerar vi som projektledare för att samordna dessa aktiviteter.
 9. Därefter lämnar vi in ansökan och ritningar till kommunen. I de flesta fall sker detta elektroniskt via tjänsten "MittBygge". Det finns dock fortfarande kommuner som inte har elektronisk hantering av bygglovsärenden och då måste vi sköta det pappersvägen.
 10. Vi skickar vår slutfaktura till er. Våra betalningsvillkor är 10 dagar.
 11. När kommunen börjar bereda ärendet kan det förekomma att de vill ha kompletteringar av olika slag. Dessa hjälper vi till med och det ingår i priset.
  Om ni själva vill göra ändringar i detta skede så förbehåller vi oss rätten att debitera för nedlagd tid. Smärre justeringar brukar dock passera obemärkt.
 12. Kommunen fattar beslut. I 99% av fallen så godkänner kommunen er ansökan och ni kommer snart att kunna påbörja ert bygge! Lycka till!!!
 13. OBS! I vissa fall erbjuder kommunen Startbesked direkt om man lämnar in en Kontrollplan. Kontrollplan är inte en tjänst som vi tillhandahåller. Den som skall utföra och/eller övervaka byggnationen är den som är mest lämpad att sätta samman kontrollplanen.